MITTETULUNDUSÜHINGU

TARTU HARRASTUSKUNSTNIKE STUUDIO

PÕHIKIRI

 

 

1.      Mittetulundusühingu nimi.

 

Mittetulundusühingu (edaspidi põhikirjas ühingu) nimi on: mittetulundusühing Tartu Harrastuskunstnike Stuudio.

 

2.      Ühingu asukoht.

 

Ühingu asukoht on Eesti Vabariik Tartu.

 

3.      Ühingu eesmärk.

 

Ühingu tegevuse eesmärgiks on koondada Tartus ja Tartu maakonnas tegutsevaid harrastuskunstnikke ja organiseerida nende ühistegevust (õpingud, laagrid, näitused, sidemed analoogiliste ühingutega teistes maakondades) kaasates oma töösse Eestis elavate teiste rahvaste esindajaid.

 

4.      Ühingu liikmed, liikmeks vastuvõtmine.

 

·        Ühingu liikmeks võib olla iga Tartu linnas ja Tartu maakonnas elav või töötav füüsiline isik, kes soovib oma tegevusega kaasa aidata ühingu eesmärkide saavutamisele.

 

·        Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus soovija kirjaliku avalduse alusel 2 nädala jooksul arvates avalduse esitamisest.

 

5.      Ühingust väljaastumine.

 

Iga ühingu liige võib astuda ühingust välja esitades juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingu liikme avalduse vaatab juhatus läbi 2 nädala jooksul arvates avalduse esitamisest.

 

6.      Ühingust väljaarvamine.

 

·        Liikme võib mittetulundusühingust välja arvata juhatuse otsusega järgmistel alustel:

1)      põhikirja järgimata jätmisel;

2)      ühingu olulisel määral kahjustamisel;

3)      liikmemaksu tasumata jätmisel.

 

·        Ühingust välja arvatud liikmele teatatakse viivitamatult tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest.


7. Liikmelisuse lõppemise tagajärjed.

 

Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab liikmemaksu tasuma kuni selle kalendrikuuni, millal liikmelisus lõppes.

 

8.      Liikmete õigused.

 

Ühingu liikmetel on õigus:

1)      osaleda juhtorganite töös;

2)      esitada juhatusele ühingu tegevust puudutavates küsimustes ettepanekuid ja arupärimisi.

 

9.      Ühingu liikmete kohustused.

 

Ühingu liikmed on kohustatud:

1)      järgima käesolevat põhikirja;

2)      tasuma liikmemaksu ühingu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras.

 

10.  Osakonnad.

 

·        Ühingu üldkoosoleku otsusega võib moodustada ühingu osakondi.

·        Osakonna võib moodustada, kui seda taotlevad vähemalt kümme ühingu liiget.

·        Osakonna tööd korraldab ja juhib osakonna liikmete poolt valitud juhataja.

 

11.  Üldkoosolek.

 

·        Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.

·        Üldkoosolekul võib osaleda iga ühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult ühingu teine liige.

·        Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimist puudutavates küsimustes, mida ei ole antud juhatuse pädevusse.

 

12.  Üldkoosoleku pädevus.

 

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

1)      ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;

2)      juhatuse tööle hinnangu andmine;

3)      ühingu aruannete ja eelarvete kinnitamine;

4)      ühingu tegevuse lõpetamise, ühingu ühinemise või jagunemise otsustamine;

5)      ühingu põhikirja muutmine.

 

13.  Üldkoosoleku läbiviimine.

 

·        Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku üks kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus teatades üldkoosoleku toimumisest kirjalikult ette vähemalt neliteist päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumise teatisele lisatakse päevakord.

·        Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.

 

14.  Üldkoosoleku otsus.

 

·        Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.

·        Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.  Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

·        Ühingu tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 koosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

 

15.  Põhikirja muutmine.

 

Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, v.a. punktis 14.2. lõikes sätestatu.

 

16.  Juhatus.

 

·        Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt, kes otsustab ka juhatuse liikmete arvu. Juhatuse liikmete minimaalne arv on kolm.

·        Juhatuse liikmed valivad oma esimesel koosolekul endi hulgast juhatuse esimehe.

 

17.  Juhatuse pädevus.

 

·        Juhatus:

1)      moodustab töögrupid ühiste ülesannete ja probleemide lahendamiseks;

2)      annab ühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta;

3)      esitab üldkoosolekule ühingu majandusaasta aruande kinnitamiseks;

4)      esitab üldkoosolekule järgneva aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamiseks;

5)      viib ellu üldkoosoleku otsuseid ning tegeleb ühingu asjaajamisega;

6)      haldab ühingu vara.

·        Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes.

 

18.  Juhatuse otsus.

 

·        Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

·        Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud liikmete poolthäälteenamus.


 

19.  Järelvalve.

 

Üldkoosolek teostab järelvalvet juhatuse üle. Selle ülesande täitmiseks ja ühingu finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

 

20.  Ühingu vara.

 

·        Ühingu vara tekib:

1)      liikmemaksudest;

2)      rahaliselt hinnatavatest annetustest ja eraldistest;

3)      tulust, mida võidakse saada ühenduse väljaannete kirjastamisest ja levitamisest, kultuurhariduslike või muude ühenduse põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

4)      muust tulust.

·        Ühingu vara haldab, kasutab ja käsutab juhatus.

 

21.  Ühingu lõpetamine.

 

·        Ühingu tegevus lõpetatakse:

1)      ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe liikme;

2)      üldkoosoleku võimetuse korral määrata juhatuse liikmed;

3)      kui ühing ei suuda saavutada oma põhikirjalisi eesmärke.

·        Ühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega.

 

22.  Ühingu vara jaotus ühingu lõpetamise korral.

 

Peale võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse allesjäänud vara lähedaste eesmärkidega mittetulundusühingule.

 

23.  Likvideerimine.

 

·        Ühingu lõpetamisel valitakse ühingu üldkoosolekul likvideerijad.

·        Likvideerijate tegevuse tulemused vormistatakse aktiga. Ühingu tegevus lõpetatakse juhatuse viimase koosoleku otsuse alusel, millega kinnitatakse ka likvideerijate tegevuse akt.

 

24.  Ühingu ühinemine ja jagunemine.

 

Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.