Tartu Harrastuskunstnike Stuudio MTÜ

KASUMIARUANNE
Periood
Jaanuar 01 2009 kuni Detsember 31 2009

TULUD


Jaan 01 2009
Dets 31 2009

 

 

Liikmemaksud ja muud mitte-sihtotstarbelised tasud

7400,00

 

 

Sihtotstarbeline tasu 1

6000,00

 

  

TULUD KOKKU

13400,00KULUD


 

 

 

Värvid ja materjalid stuudio tööks

11145,60

 

 

Pangateenused

59,00

 

 

Üür

2160,00

 

  

KULUD KOKKU

13364,60


 


KASUM / (KAHJUM)

35,40


 


 

Tartu Harrastuskunstnike Stuudio MTÜ

BILANSIARUANNE
Perioodil: Dets 31 2009

AKTIVA


Dets 31 2009

Dets 31 2008

 

1010 - Kassa

33,85

0,65

 

1020 - Pank

2,43

0,23

 

Raha ja pangakontod

36,28

0,88

 AKTIVA KOKKU

36,28


0,88


PASSIVA


 

2120 - Muud võlad

95,00

95,00

 

Võlad ja ettemaksed

95,00

95,00

  

PASSIVA KOKKU

95,00


95,00


TULEMI OSA


 

2803 - Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

(94,12)

(94,12)

 

Netovara

(94,12)

(94,12)

 

Käesoleva aasta kasum (kahjum)

35,40

-

  

KOKKU NETOVARA

(58,72)


(94,12)


KOKKU PASSIVA JA NETOVARA

36,28


0,88