Kodukord

 1.      Liikmeks vastuvõtmine

·        esitada suuline või kirjalik avaldus juhatusele, juhatus otsustab vastuvõtmise 2 nädala jooksul; ühingu kunstiline juhendaja võib ainuisikuliselt keelata liikmeks vastu võtmise

·        tasuda ühekordset sisseastumismaksu 100 EEK ning semestrimaksu iga poolaasta algul 100 EEK

·        väljaastunud liige saab uuesti liikmeks astuda avalduse põhjal, mille vaatab juhatus läbi 2 nädala jooksul; sisseastumismaksu uuesti tasuda pole vaja

 2.      Ühingust väljaastumine

·        toimub suulise või kirjaliku avalduse põhjal, juhatus rahuldab selle 2 nädala jooksul

·        liikmelisuse lõppemisel majandusaasta kestel tuleb liikmemaksu tasuda kuni selle kalendrikuuni, millal liikmelisus lõppes

 3.      Ühingust väljaarvamine juhatuse otsusega

·        põhikirja mittejärgimisel

·        ühingu maine või aineliste tingimuste kahjustamisel olulisel määral

·        mitteosalemisel ühingu üritustel 2 (kahe) aasta vältel

·        4 (nelja) semestri järjestikusel maksu tasumata jätmisel

Väljaarvamise otsuse tegemisest teatada kirjalikult

 4.      Sisseastumis- ja semestrimaksud

·        ühekordne sisseastumismaks 100 EEK

·        semestrimaks 100 EEK poolaastas

 5.      Juhatus – vastavalt üldkoosoleku (22.03.2009) otsusele 5 liiget

Aime Asi – stuudiolaste kunstialane juhendamine, näitused, osalemine juhatuse töös, ühiste otsuste vastuvõtmine, stuudio esindamine, taotluste koostamine, laagrite korraldamine

Heljo Kaima – juhatuse esimees, osalemine juhatuse töös, ühiste otsuste vastuvõtmine, koosolekute läbiviimine, stuudio esindamine, taotluste koostamine, aruannete ja dokumentatsiooni koostamine ja esitamine, finantstehingud, suhtlemine soomlastega, laagrite korraldamine, liikmete nimekirja pidamine, põhikirja ja kodukorra järgimine, stuudio andmete uuendamine Tartu kultuurilehel

Maivi Kõre – osalemine juhatuse töös, ühiste otsuste vastuvõtmine, stuudio esindamine, kohalolijate registreerimine, sünnipäevalaste meelespidamine, laagrite korraldamine

Auli Kuusesaar(Koosa) –osalemine juhatuse töös, ühiste otsuste vastuvõtmine, stuudio esindamine, taotluste koostamine, laagrite korraldamine, stuudio ajaloo ja kroonika koostamine

Ülle Koppel –osalemine juhatuse töös, ühiste otsuste vastuvõtmine, stuudio esindamine, taotluste koostamine, laagrite korraldamine

 6.      Aktiiv

Enel-Eha Ristkok, Ly Arrak       -           finantskonsultatsioonid

Ülle Kesli, Ene Teemäe, Tiina Beljaeva  -         kodukorra ja põhikirja parandusettepanekud

Ülle Kesli                                      -           reiside korraldamine

 7.      Rahalised vahendid

1)      sihitusega toetused

·        kasutada sihipäraselt

2)      tegevustoetused

·        materjalide muretsemiseks

·        jõulukingitusteks

·        jõulupeo ruumi üüriks

·        stuudio liikme premeerimiseks tehtud töö eest

·        transpordi-, sidekulude hüvitamiseks

·        notariaalsete toimingute teostamiseks

·        muudeks juhatuse poolt kinnitatud toetusteks

3)      sisseastumis- ja liikmemaksud (näidata sissetulekuna bilansis)

·        jooksvad kulud

·        ühiste tarvete muretsemiseks

·        muude ühingu eesmärkide täitmiseks

 

8.      Reisi korraldamine

·        marsruudi ja transpordivahendi lõpliku valiku teeb reisikorraldaja koos kunstilise juhendajaga

·        sõidukulud laekuvad kokkulepitud suuruses ning korras (hiljemalt 2 nädalat enne reisi, kui pole teisiti kokku lepitud)

·        reisist äraütlemisel leiab äraütleja endale võimaluse korral asendaja

·        kui äraütleja pole leidnud endale asendajat ja on juba tasunud sõidukulud, on stuudiol õigus asendaja mitteleidmisel jätta 80% tasutud kuludest endale. Kui stuudio või sõidust loobuja on leidnud teise sõitja, makstakse raha tagasi 100%-liselt, millest on maha arvatud äraütleja eest nimeliselt juba tasutud kulud (näit. kindlustus, ravikindlustus, väljaostetud nimeline pilet jne).

·        kui reisist võtab osa seltsi mittekuuluv inimene, tasub ta sõidukulud täies ulatuses, st temale ei laiene soodustused ning toetussummad

·        reisile võib kaasa võtta ülejäänud reisijate nõusolekul stuudio liikme lapsi

·        reisil osalemise eeltingimuseks on kõigi kehtestatud liikmemaksude eelnev tasumine

·        vaidluste ja nõudmise-pakkumise mittevastavuse korral otsustab reisil ja õppelaagrites osalemise stuudio kunstiline juhendaja ainuisikuliselt

·        kui stuudio liige otsustab korraldada tasulisi kursusi, näituseid, õppelaagreid iseseisva kunstilise juhendajana stuudio nime all, siis tuleb see kooskõlastada stuudio kunstilise juhendajaga, kel on õigus ka keelata vastavat tegevust.